Dina rättigheter som användare av Bitspace AB’s tjänster

Du har rätt att få information från oss om vilken behandling av dina personuppgifter som sker och vad syftet är i de fall vi är personuppgiftsansvariga.

Nedanstående information är en summering kring hur vi tillgodoser dina rättigheter kring dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Bitspace AB har ett dataskyddsombud som är ansvarig för dataskyddsfrågor. Har du funderingar är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet.

Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna. När justeringen är genomförd meddelar vi eventuella partners och underleverantörer som också berörs av justeringen.

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)
Du har som kund rätt att få dina personuppgifter raderade om…

1) uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.
2) du återkallar ditt samtycke för uppgifter som inte har någon annan rättslig grund.
3) behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
4) du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund och det inte finns någon annan rättslig grund som väger tyngre.
5) personuppgifterna inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.
6) radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

När radering genomförs meddelar vi även eventuella partners och underleverantörer som berörs av justeringen.

Rätt till begränsning (fr o m 2018-05-25)
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

När du anser att dina personuppgifter hos Bitspace AB inte är korrekta och har begärt justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds. Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen. När Bitspace AB inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida Bitspace AB’s berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Dataportabilitet (fr o m 2018-05-25)
Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. T ex en annan hosting- eller domänleverantör.

Detta gäller då du:

1) lämnat datan själv till Bitspace AB.
2) lämnat ditt samtycke till databehandlingen.
3) databehandlingen krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du beställt av oss.

Detta gäller inte då vi behandlar din data:

1) på grund av intresseavvägning.
2) skyldighet enligt lag.

Bitspace AB har skyldighet att underlätta vid överflyttning av din data.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot Bitspace AB’s behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker:

1) för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
2) som ett led i myndighetsutövning.
3) efter intresseavvägning

Om Bitspace AB motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen.

När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Klagomål
Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det till vårt dataskyddsombud snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Begära skadestånd
Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då skicka in en skadeståndsbegäran till vårt dataskyddsombud eller väcka skadeståndsåtalan i domstol.